scroll up

Lưu trữcác cuộc thi của đối tác

Selamat kepada para pemenang kami

photo
1

{{winers[0].FULL_NAME}}

photo
2

{{winers[1].FULL_NAME}}

photo
3

{{winers[2].FULL_NAME}}

# ID Partner Số lượng khách hàng thu hút được รางวัล Khối lượng các giao dịch * Doanh thu của khách hàng mới đăng kí trong cuộc thi Ngày đăng ký
{{$index+1}} {{user.REFERAL_ID}} {{user.CLIENT_COUNT}} {{user.VOLUME}} {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}

#ID Partner

# ID Partner Khối lượng các giao dịch * Doanh thu của khách hàng mới đăng kí trong cuộc thi Ngày đăng ký
{{$index+1}} {{user.REFERAL_ID}} ${{(user['PRIZE']['AMOUNT'] | number).replace(',', ' ')}} {{user.VOLUME}} {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}

#ID Partner