Safe Box

Lưu trữ an toàn tiền của bạn bằng EUR và USD. Chuyển tiền nhanh giữa các tài khoản

Tích lũy lên đến 6% mỗi năm vào số dư của bạn

Việc nạp tiền và giúp tiền chỉ bằng hai cú nhấp chuột

Quỹ có sẵn
24/7

Toàn quyền kiểm soát tiền của bạn

Một giải pháp thay thế có lợi hơn cho các ngân hàng truyền thống

Doanh số dưới 5 lot từ 5 đến 10 từ 10 đến 20 từ 20 đến 50 từ 50 đến 100
% mỗi năm vào
số dư của bạn
2 % 3 % 4 % 5 % 6 %
Doanh số
% mỗi năm vào
số dư của bạn
dưới 5 lot
2 %
từ 5 đến 10
3 %
từ 10 đến 20
4 %
từ 20 đến 50
5 %
từ 50 đến 100
6 %

Việc tính tiền cho tháng trước sẽ được tiến hành vào đầu tháng mới. Ví dụ: khối lượng giao dịch của bạn trong tháng 5 là 12 lot. Trong trường hợp này, mức phí hàng năm sẽ là 4% và phí cho tháng 5 sẽ được thực hiện trước ngày 3 tháng 6. Lãi suất thay đổi hàng tháng tùy thuộc vào khối lượng giao dịch.

scroll up