scroll up

Quy định

Công ty Systemgates Limited LTD, là một phần của công ty cổ phần quốc tế, hoạt động dưới thương hiệu WELTRADE, đã được đưa vào sổ trích lục các công ty Forex của Ngân hàng quốc gia Cộng hòa Belarus từ 11 tháng năm năm 2017. Công ty của chúng tôi hoàn toàn tuân thủ Nghị định Số 231 từ ngày 4 tháng 6 năm 2015 «Về thực hiện hoạt động trên thị trường Forex», là một điều đảm bảo an toàn tiền và bảo vệ giành cho các khách hàng của chúng tôi.
Tính minh bạch trong hoạt động
Hoạt động theo luật pháp
Bảo đảm và bảo vệ quyền lợi của khách hàng