no-fee

Thù lao của đối tác

Thu nhập của đối tác phụ thuộc vào trạng thái của chính đối tác đó và được tính từ doanh thu hàng tháng của khách hàng của đối tác đó. Mỗi tháng hệ thống sẽ tự động tính doanh thu và cập nhật trạng thái mới cho đối tác.

Standard
Từ 0 Đến 149 Lot
Professional
Từ 150 Đến 299 Lot
Expert
Từ 300 Lot Chi tiết
Trở thành đối tác
Tùy thuộc vào chiến lược thu hút khách hàng mới, bạn có thể chọn chương trình đối tác cấp độ 1 hoặc cấp độ 3. Chương trình cấp độ 3 là có lợi cho những người sẵn sàng thu hút đến công ty không chỉ khách hàng mới mà còn các đối tác mới, và cho những người muốn kiếm được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của khách hàng của họ ở cấp độ 2 và 3 của chương trình này.