scroll up

Máy tính của nhà giao dịch

Công cụ này sẽ giúp bạn tính toán giá trị của pip, khối lượng hoán đổi cũng như yêu cầu ký quỹ cho các công cụ giao dịch khác nhau.